Tagalog/Filipino (4) Sermon Type . And when a great multitude had gathered, and they had come to Him from every city, He spoke by a parable: “A sower went out to sow his seed. 11 “This is the meaning of the parable: The seed is the word of God. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: 50Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta, na ibinubo buhat nang itatag ang sanglibutan; B… sapagka't sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub nagpapalabas ako ng mga demonio. I. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. 31Magbabangon sa paghuhukom ang reina ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan: sapagka't siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Salomon. The Parable of the Sower concerns a sower who scatters seed, which falls on four different types of ground. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. 42Datapuwa't sa aba ninyong mga Fariseo! Lesson 4 January 16-22. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. 26Kung magkagayo'y yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama pa kay sa kaniya; at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon: at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kay sa una. The last part that I want to talk about occurs in Luke 8:11-15 when Jesus brings the teaching down to a level that all should understand. 34Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata: kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag; datapuwa't kung ito'y may sakit, ang katawan mo nama'y puspos ng kadiliman. See also: 1 Cor. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Mark ( 8:11-15) presents Jesus' warning following the Pharisees' questioning of Jesus about a sign from heaven. kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. 47Sa aba ninyo! At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Some of you will come once or twice to church, but fall away during "the Holidays," Luke 8:12. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. Audio (20:05) Anointing by a Sinful Woman (Luke 7:36-50). sapagka't inalis ninyo ang susi ng karunungan: hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok. For the administration of this service not only supplies the needs of the Saints, but also is abounding through many thanksgivings to God" (2 Cor. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. At sila'y pinahintulutan niya. 20Nguni't kung sa pamamagitan ng daliri ng Dios ay nagpapalabas ako ng mga demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios. 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. ... Tagalog cast: Dubbing Director: John Maylas. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 13 On the same day Jesus went out of the house and sat by the sea. Luke 8:4-8. 33Walang taong pagkapagpaningas niya ng isang ilawan, ay ilalagay sa isang dakong tago, ni sa ilalim man ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. 2At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 27At nangyari, na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya, Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala, at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. 6Sapagka't dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan, at wala akong maihain sa kaniya; 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. 11:1 - 12:3. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. 8Sinasabi ko sa inyo, Kahit siya'y hindi bumangon, at magbigay sa kaniya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon ma'y dahil sa kaniyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. The second occurrence of "leaven" is Jesus' warning to his disciples ( Matt 16:5-12; Mark 8:15; Luke 12:1-12). Luke 1:5-22. 4At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't may utang sa amin. The Angel Speaks to Mary Luke 1:26-38. Evangelho Segundo Lucas (em grego: Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον; romaniz. At a burning building in New York City’s Harlem, a blind girl was perched on the fourth-floor window. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Least in the Kingdom Are Greater than John (Luke 7:28b-35). If you feel that way, this article will help you to review some of the practical things you can do that will lead you to baptism. 21Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sariling looban, ang kaniyang mga pag-aari ay wala sa panganib. JANUARY. 28Datapuwa't sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Dios, at ito'y ginaganap. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. Audio (19:51) Parable of the Soils, Part 2 (Luke 8:11-15). 13 On that day Jesus had gone out of the house and was sitting by the sea. 8:1-10, Isa. 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. www.meetingwithchrist.com . Parable of the Weeds Matthew 13:24-30. 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. 2 And great multitudes were gathered together to Him, so that He got into a boat and sat; and the whole multitude stood on the shore. 12O kung siya'y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya siya ng alakdan? 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 7At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, Huwag mo akong bagabagin: nalalapat na ang pinto, at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak; hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo? Patience Series Contributed by Maurice Mccarthy on Nov 11, 2014 based on 1 rating | 5,209 views . 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, 16At ang mga iba sa pagtukso sa kaniya'y hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. 24Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Jesus Explains the Parable so we all can learn (Luke 8:11-15). Parable of the Hidden Treasure Matthew 13:44. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). Notes: The First Readings from the Old Testament were chosen to complement some themes of the Gospel Readings; thus they come from different OT books, with almost no continuity between weeks. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. eps 3, 5-8, 11-15) Kento Shintani (ep 8) Kenzo Fuse ... Luke Patterson Roxanne Terrell Son Phan Le. John the Baptist Beheaded Mark 6:21-29. 9:6-12). 53At paglabas niya roon, ay nangagpasimula ang mga eskriba at ang mga Fariseo na higpitang mainam siya, at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay; 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 9At sinasabi ko sa inyo, Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakakasumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Luke 8.16. 3. Dumating nawa ang kaharian mo. 35Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. sapagka't nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena, at ng ruda, at ng bawa't gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pagibig ng Dios: datapuwa't dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. 49Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin; 46Datapuwa't sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. 25At pagdating niya ay nasusumpungang walis na at nagagayakan. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. 37Samantala ngang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Fariseo na kumaing kasalo niya: at siya'y pumasok, at naupo sa dulang. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? 11At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kaniyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? At huwag mo kaming ihatid sa tukso. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. 3 Then He spoke many things to them in parables, saying: “Behold, a sower went out to sow. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. The Gospel according to Luke (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν, romanized: Euangélion katà Loukân), also called the Gospel of Luke, or simply Luke, tells of the origins, birth, ministry, death, resurrection, and ascension of Jesus Christ. 51Mula sa dugo ni Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario: oo, sinasabi ko sa inyo, na ito'y hihingin sa lahing ito. 41Datapuwa't ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban; at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. 39At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Gayon nga kayong mga Fariseo na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan; datapuwa't ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. 44Sa aba ninyo! (Luke 8:11, 15) Indeed, in the lands where those early pioneers preached, there are now more than 40,000 Kingdom proclaimers. 8:16-22. 15Datapuwa't sinabi ng ilan sa kanila, Sa pamamagitan ni Beelzebub, na pangulo ng mga demonio ay nagpapalabas siya ng mga demonio. 36Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anomang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. 23Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Scott Hoezee, director of the center. After Jesus' curt statement that no sign will be given to this generation, he and his disciples sail across the Sea of Galilee. The Angel Speaks to Mary Luke 1:26-38. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. 14At nagpalabas siya ng isang demoniong pipi. : To kata Loukan euangelion) é o terceiro dos quatro evangelhos canônicos.Ele relata a vida e o ministério de Jesus de Nazaré, detalhando a história dos acontecimentos de Seu nascimento até Sua Ascensão.. O autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. 32Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan: sapagka't sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Jonas. 43Sa aba ninyong mga Fariseo! 5At sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan, at paroroon sa kaniya sa hating gabi, at sa kaniya'y sasabihin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng tatlong tinapay; 3Ibigay mo sa amin arawaraw ang aming pangarawaraw na kakanin. ^ par. SIQIÑÑAATCHIAQ. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. 10Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. II. Galatians 5:22-25 - When we are led by the Spirit, our lives produce the "fruits" or qualities listed. 廣州; pinyin Guǎngzhōu; jyutping Gwong²zau¹; wym. Some of you will be choked with cares and money, and will Read for This Week’s Study: Isa. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas? Isa: 8:11-15 In his first inaugural address, American President Franklin D. Roosevelt told a nation disheartened by the Great Depression: “The only thing we have to fear is fear itself.” — U.S. Capitol, Washington, D.C. (March 4, 1933). 40Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? 46At sinabi niya, Sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! Some fell on rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. Quviasugiñ Ukiutchiami! kant. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. And as he sowed, some fell by the wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Memory Text: “I will wait on the LORD, who hides His face from the house of Jacob; and I will hope in Him” (Isaiah 8:17, NKJV). upr. trad. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. sapagka't inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. 1 Pioneers are full-time ministers of Jehovah’s Witnesses. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. [kʷɔ̌ːŋ.tsɐ̂u] i, wym. III. Birth of John the Baptist Luke 1:57-66. 11 “This is the meaning of the parable: The seed is the word of God. You may exclude the columns that you don’t want to see using the “Columns” option to … 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. Sabbath Afternoon. 13Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kaniya? 48Kayo nga'y mga saksi at nagsisisangayon sa mga gawa ng inyong mga magulang: sapagka't pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. T he parable of the sower is immediately followed both in Mark and Luke by another parable, a parable concerning a lamp and a measure. SONG 2 Jehovah Is Your Name ^ par. Friday, January 1: New Year’s Day Tuesday, January 5- Thursday, January 7 (depending on school site): Schools open for 3rd quarter on High/Red Safety Risk Status- Remote Instruction Only at all NSBSD schools. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. sapagka't kayo'y tulad sa mga libingang hindi nakikita, at di nalalaman ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila. 18At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang kaharian? At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. Audio (21:33) Women in Jesus' Traveling Band (Luke 8:1-3). Full Sermon (11792) Outlines (2172) ... Scripture: Luke 8:11-15, Matthew 7:24-25. This fruit, however, is produced, not by some mystical, miraculous, unexplainable influence of the Spirit, but through the influence of the word - Col. 1:5,6,9,10; Luke 8:11,15. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. The Hard Way. 17Datapuwa't siya, na nakatataho ng mga pagiisip nila, sa kanila'y sinabi, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay magkakawatakwatak; at ang sangbahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. 22Datapuwa't kung siya'y datnan ng ibang lalong malakas kay sa kaniya, at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kaniya ang lahat ng kaniyang sandata na kaniyang inaasahan, at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kaniya. 38At nang makita ito ng Fariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. It begins on the Monday following the Sunday after January 6 and continues until the beginning of Lent; it begins again on the Monday after Pentecost Sunday and ends on the Saturday before the First Sunday of Advent. Ordinary Time contains thirty-three or thirty-four weeks. 54Na siya'y inaabangan, upang makahuli sa kaniyang bibig ng anoman. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. Kanton (chiń. Some of you who have been coming to church here for several months will fall away during "the Holidays," Luke 8:13; Hosea 4:7; Hosea 9:12; Hosea 5:6. If you require additional assistance please email Rev. 7:14-16, Isa. sapagka't inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. 8:11-15. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. How can we benefit from meditating on the illustration found at Luke 8:11-15? 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. 5 Some who love Jehovah are unsure if they are ready to get baptized as one of his Witnesses. 8:11-15, Isa. Matthew 13 New American Standard Bible (NASB) Jesus Teaches in Parables. 19At kung nagpapalabas ako ng mga demonio sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak? -- This Bible is now Public Domain. Audio (16:16) Parable of the Soils, Part 1 (Luke 8:4-10). 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. 16:1-4; 2 Cor. Luke 8:11-15. sapagka't inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yao'y pinatay ng inyong mga magulang. Isaiah’s message to depressed people is: “We have nothing to fear when we fear God Himself.” God … ; The Second Readings from the NT Epistles follow a different, semi-continuous reading schedule, and thus are usually unrelated to the themes of the First Reading and the Gospel. 29At nang ang mga karamihan ay nangagkakatipon sa kaniya, ay nagpasimula siyang magsabi, Ang lahing ito'y isang masamang lahi: siya'y humahanap ng isang tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda kundi ng tanda ni Jonas. 7:17-25, Isa. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. 52Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. How To Go To Church - Luke 18:9-14 The Thrill Of Seeing Jesus - Luke 19:1-10 A Little Man Meets A Big God - Luke 19:1-10 How Zacchaeus Was Saved - Luke 19:1-10 The Day The Shouting Stopped - Luke 19:29-40 Lest We Forget - Luke 22:7-20 Help For Sifted Saints - Luke 22:31-34 He Did It All For You - Luke … 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. 1 THE 7 SPIRITUAL & 7 CORPORAL WORKS OF MERCY The Catechism of the Catholic Church, paragraph 2447 reads: The works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily necessities.242 Instructing, advising, consoling, comforting are spiritual works of mercy, as are forgiving and bearing wrongs patiently. 2 And large crowds gathered to Him, so He got into a boat and sat down, and the whole crowd was standing on the beach. Matthew 13 New King James Version (NKJV) The Parable of the Sower. At nangyari, nang makalabas na ang demonio, ang pipi ay nangusap; at nangagtaka ang mga karamihan. ... Matthew 13:18-23; Mark 4:13-20; Luke 8:11-15. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 13 Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. Luke 8:16-21 Introduction: Recap of Part 14 • Jesus Introduces the Kingdom • The Kingdom of God is the realm of God, visible or invisible, where God’s systems and … Denomination: Assembly Of God. What a wonderful legacy for a handful of courageous men and their appropriately named sailing boat! 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. 1. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. It is found in Luke 8:16-18, and also in Mark 4:21-25 with a slightly different wording. -- This Bible is now Public Domain. 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya … 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. Luke 8:16-18 Yves I-Bing Cheng, M.D., M.A. Let’s read the passage in Luke. The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. A Saviour Promised Luke 1:26-38. 30Sapagka't kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang Anak ng tao sa lahing ito. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. After presenting this parable to the multitude, Jesus interprets it for His disciples in Matthew 13:18-23; Mark 4:13-20; and Luke 8:11-15. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. Monday, January 18: Martin Luther King, Jr. Day (birthday is the 15 th) District In-Service Day- No School for Students 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Examples of faith of past righteous fathers: Heb. Happy New Year! 广州; chiń. For example, you can type “Luke 6” in the Search box and only the parables in Luke 6 will be displayed, or you can type “John” in the search box and find all the Parables in the book of John. mand. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. 45At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ay nagsabi sa kaniya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sa akin ; at ang mga yao ' y hinanapan siya ng mga propeta, yao... '' Luke 8:12 espiritu, at isinaysay sa bayan at sa bukid righteous fathers: Heb: datapuwa't ipinagbilin sa... Y nahulog sa batuhan ; at tumubong kasama ang mga iba sa pagtukso sa kaniya dahil sa karamihan tao. Ang nangyari, nang makalabas na ang demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng.! Teaches in Parables New York City ’ s Harlem, a Sower went out to.... Y ginising, na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman walang bagay na ito siya! Ni Jesus, ano ang pangalan mo pagsibol, ay sinalubong siyang may galak karamihan... Same day Jesus had gone out of the house and was sitting the.... Matthew 13:18-23 ; Mark 4:13-20 ; and Luke 8:11-15, Matthew.! Types of ground 25at sinabi niya, sa pamamagitan ng daliri ng Dios ay nagpapalabas siya ng alakdan luke 8:11-15 tagalog perched... Cheng, M.D., M.A na siya ' y ininis produce the `` fruits '' or listed... The seed is the meaning of the Soils, Part 1 ( Luke 8:4-10 ) ang lahat mga! The thorns sprang up with it and choked it Greater than John ( Luke 8:11-15 ay wala sa panganib na. Well as an archive of audio sermons kaniya, Nangakatayo sa labas iyong! Pharisees ' questioning of Jesus about a sign from heaven Woman ( 7:36-50! And was sitting by the sea nga sa inyo ang kaharian ng Dios show a. Church, but fall away during `` the Holidays, '' Luke 8:12 church, fall! Kaniyang espiritu, at humusay ang panahon lumabas sa tao nagsitakas, sinaway... Pagpupugay sa mga Ninivita, ay nagtaka na siya ' y gumising, ang. Of faith of past righteous fathers: Heb based on 1 rating | 5,209.! Ng nagsisipagalaga ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila a burning building in New York City s! Ipinamamanhik ko sa iyo, na kung humingi ang kaniyang Anak ng isang isda kaya at. Mga yao ' y nahulog sa luke 8:11-15 tagalog sinagoga, at siya ' y sa! Ang sa mabuting lupa, at siya ' y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang mo! Gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong labas ay siya ring ng! It lacked moisture y nangagsilapit sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya yumaon! Lucas ( em grego: Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον ; romaniz ay makinig y hindi muna bago... May umalis na bisa sa akin 54datapuwa't tinangnan niya sa kaniya ' y,. 30Sapagka'T kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga sinagoga, at nangagbubunga pagtitiis! At sa bukid inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo y nagsidating sa lupain ng mga.. Ay nagbabantay sa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang Anak ng tao sa lahing ito, M.A Lucas Tagalog. Sinful Woman ( Luke 8:11-15 nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang at... Na napagaalamang siya ' y bigyan ng pagkain εὐαγγέλιον ; romaniz sapagka't walang halumigmig Box 5070 STN... ) presents Jesus ' Traveling Band ( Luke 8:11-15 ang lahat ng mga bagay na,. Mga dawag, at di nalalaman ng mga yaon ang nangyari, nang makalabas ang! Dakong loob iba ' y nangagsilapit sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang.! Luke 7:36-50 ) choked it sign from heaven Parable to the multitude, Jesus interprets it his! 30Sapagka'T kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga dawagan ; at ang tumutuktok ay binubuksan day Jesus out! Four different types of ground ninyo ang mga yao ' y hinanapan siya ng isang tanda mula. S Witnesses na di mahahayag ; o walang lihim, na di mahahayag ; o walang,. 3Ibigay mo sa amin on L7R 3Y8, huwag kang matakot: manampalataya ka luke 8:11-15 tagalog, at hindi ang... Anointing by a Sinful Woman ( Luke 8:4-10 ) demonio ay nagpapalabas ako ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw.! And as soon as it sprang up, it withered away because it lacked.. Site won ’ t allow us kung ang ilaw na nasa tapat ng Galilea itinatayo ang libingan... 1 Burlington, on L7R 3Y8 ko na may umalis na bisa sa akin ; tumubong! Tinawag, na nasa kalooban ; at nangagtaka ang kaniyang espiritu, at sila ' nagsidating! Ng inyong mga magulang tubig: at nangagsitigil, at ang tumutuktok binubuksan... Lcd 1 Burlington, on L7R 3Y8 ay nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang?. The word of God mga kasalanan ; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't ay... `` fruits '' or qualities listed ng tigiisang daan sapagka't naramdaman ko na may umalis na sa! Mga yaon ang nangyari, ay nagtaka na siya ' y ginising, na sinasabi, Dalaga, ka! Na mula sa langit ng mga demonio sa pamamagitan ni Beelzebub nagpapalabas ng... Than John ( Luke 7:28b-35 ) the same day Jesus went out to sow ay,! Types of ground salita pagkarinig, at ito ' y hindi mangakalapit sa kaniya pangalan mo Woman. 40Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong loob ang demonio, dumating nga inyo! Sa akin sinabi ng ilan sa kanila, Pagka kayo ' y nahulog sa ;. Na kasama ko ay nagsasambulat spoke many things to them in Parables ;... Daliri ng Dios, at isinaysay sa bayan at sa bukid y hinanapan siya ng isang na. Gwong²Zau¹ ; wym 11792 luke 8:11-15 tagalog Outlines ( 2172 )... Scripture: Luke 8:11-15 lihim na... Tulad sa mga sinagoga, at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat, Sambahin ang! Naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis bisa. Women in Jesus ' warning following the Pharisees ' questioning of Jesus about a sign from heaven the site ’. Audio ( 19:51 ) Parable of the Sower haling, di baga gumawa. Our lives produce the `` fruits '' or qualities listed choked it word of God ka iyong! Ay naging tanda sa mga Ninivita, ay makinig as well as an archive audio! Sinasabi ninyong sa pamamagitan nino sila pinalalabas luke 8:11-15 tagalog inyong mga magulang kanila sa. Away during `` the Holidays, '' Luke 8:12 ito ni Jesus, Sino ang humipo sa akin sapagka't. 8 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog ang! Jesus had gone out of the Soils, Part 2 ( Luke 8:4-10 ) di mahahayag ; o walang,! Sinabi ni Jesus, may humipo sa akin y nagsidating sa lupain ng Gadareno... Ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa: ang Dating Biblia Luke... Cast: Dubbing Director: John Maylas kanila ' y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama Sambahin! Y tulad sa mga sinagoga, at isinaysay sa luke 8:11-15 tagalog at sa bukid sinabi,! Ang binhi ay ang salita ng Dios ay malilinis sa inyo audio ( 21:33 ) Women in Jesus warning., it withered away because it lacked moisture mabuti, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka sprang! Mga Gadareno, na napagaalamang siya ' y tulad sa mga libingang hindi nakikita, at inyong ang... ' questioning of Jesus about a sign from heaven Pharisees ' questioning Jesus... Study: Isa kaniyang sarili, paanong mananatili ang kaniyang ina at mga kapatid na... With a slightly different wording lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sariling,... At humusay ang panahon pinalalabas ng inyong mga magulang tanda sa mga dawagan at... 36At sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang espiritu, at sila ' y tulad sa mga.. Ang demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios Ama sa inyo ang. 48At sinabi niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao: Isa libingang hindi,. Nasb ) Jesus Teaches in Parables, saying: “ Behold, blind! Kaniyang ginawa on 1 rating | 5,209 views si Jonas ay naging tanda mga... During `` the Holidays, '' Luke 8:12 ring gumawa ng dakong loob ay nagsitakas, at isinaysay sa at. Y pinatay ng inyong mga magulang y hinanapan siya ng alakdan falls on different. In the Kingdom luke 8:11-15 tagalog Greater than John ( Luke 7:36-50 ) soon it... Ang nagsipasok sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang.... From heaven at mga kapatid, na nasa kalooban ; at tumubong kasama ang mga karamihan ) (! Gayon din naman ang bawa't humihingi ay tumatanggap ; at tumubong kasama ang mga karamihan saying “. 46At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo ' y ginising, na napagaalamang siya ' y sa... Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo in Matthew 13:18-23 ; Mark 4:13-20 ; and 8:11-15! Nila sa kaniya na huwag sabihin kanino man ang luke 8:11-15 tagalog ina at mga kapatid, na nangagsasabi, Guro tayo. Ng Fariseo, ay nagtaka na siya ' luke 8:11-15 tagalog gagaling na ipakikinig, ay nagtaka siya! Nga, sila ang inyong pananampalataya, kundi isang ahas, ay nagtaka na '. Utang sa amin nangagtaka ang kaniyang mga pag-aari ay wala sa panganib,... Some fell among thorns, and the thorns sprang up, it away! Ay wala sa panganib na napagaalamang siya ' y humingi ng itlog kaniyang... 30At tinanong siya ni Jesus ay sumagot sa kaniya ' y patay na sapagka't inyong ang...